Video


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
Prisijungti
Pamokų laikas

1.8:00-8:45

2.8:55-9:40

3.9:50-10:35

4.10:55-11:40

5.12:00-12:45

6.12:55-13:40

7.13:50-14:35

8.14:45-15:30

9.15:40-16:25

PostHeaderIcon Mokinių maitinimas

Mokyklos patalpose veikia valgykla ir bufetas, kur galima pavalgyti pertraukų metu. Teikiamas karštas maistas, gaminamas valgykloje. Bufete prekiaujama vaisvandeniais, mineraliniu vandeniu, kulinarijos ir konditerijos gaminiais. Maitinimą organizuoja UAB ,,Niklita”.

Mokinių maitinimosi valgykloje tvarka

Laikas

Klasė

I ilgoji pertrauka

10.35-10.55

5-tų, 6-tų klasių mokiniai

II ilgoji pertrauka

11.40-12.00

7-tų, 8-tų klasių mokiniai

Pertrauka po 5 pamokų

12.45-12.55

Visų klasių mokiniai

Pertrauka po 6 pamokų

13.40-13.50

Visų klasių mokiniai

Valgyklos darbo laikas 8.40-14.30

Bufete mokiniai valgo bet kurios pertraukos metu. Aptarnaujami eilės tvarka.

Mokinių maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Panevėžio „Saulėtekio“progimnazijos

2012-09-03 direktoriaus įsakymu Nr.VĮ-163

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių maitinimo organizavimo „Saulėtekio“ progimnazijoje tvarkos aprašas nustato mokinių maitinimo, vykdomo progimnazijoje, reikalavimus.

2. Tvarkos aprašas taikomas organizuojant ir siekiant užtikrinti sveikatai palankaus mokinių maitinimo paslaugas progimnazijoje..

3. Sveikatai palankaus mokinių maitinimo tikslas – teikti maisto produktus, kurie užtikrintų mokinių maisto medžiagų fiziologinius poreikius, padėtų ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.

4. Maitinimas organizuojamas taip, kad būtų sudarytos sąlygos mokiniams ir bendruomenės nariams šilto maisto.


II. NUORODOS

Maitinimas mokykloje organizuojamas remiantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro (2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964) į s a k y m u „Dėl maitinimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“; Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-64-10 patvirtintu Mokiniu maitinimo organizavimo Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo punkto pakeitimu; Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 03 d. sprendimu Nr. 1-20-13 patvirtintu Mokiniu nemokamo maitinimo Panevėžio mieste tvarkos aprašu.

III. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

6. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

Pietūs – tai bendrojo lavinimo mokykloje organizuojamas pagrindinis maitinimas. Gali būti laisvai pasirenkami pietūs, nemokami socialiai remtinų mokinių pietūs ir tėvų ar globėjų išpirkti mokinių pietūs.

Šiltas maistas – tai maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki jo patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip +68 ºC temperatūroje.

Valgiaraštis – tai patiekiamų vienos dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.

IV. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE

7. Progimnazijoje sudarytos sąlygos mokinių maitinimui organizuoti.

8. Maitinimą progimnazijoje organizuoja maitinimo paslaugų teikėjas, parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

9. Mokyklos vadovas ir maitinimo paslaugų teikėjas yra atsakingi už šio Tvarkos aprašo laikymąsi.

Mokyklos steigėjas ar jo įgaliotas asmuo yra atsakingas už mokinių maitinimo organizavimą ir šio Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą.

9. Sutartys dėl mokinių maitinimo paslaugų teikimo progimnazijoje pasirašytos iki šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo turi būti peržiūrėtos ir atitikti šio Tvarkos aprašo reikalavimus iki mokinių maitinimo paslaugų teikimo progimnazijoje pradžios.

10. Progimnazijoje kasdien turi būti organizuojami pietūs, kurių metu turi būti sudarytos sąlygos visiems pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami per ilgąsias (20–30 min. trukmės) pertraukas.

11. Patiekalai pietums turi būti patiekiami pagal valgiaraštį.

12. Mokykloje taip pat gali būti:

14.1. papildomas socialiai remtinų mokinių maitinimas (pusryčiai, priešpiečiai ar pavakariai);

12.2. laisvai pasirenkami šalti ir (ar) šilti užkandžiai.

13. Jei organizuojamas papildomas socialiai remtinų mokinių maitinimas, turi būti sudaryti papildomų maitinimų (pusryčių, priešpiečių ar pavakarių) valgiaraščiai.

14. Jei mokykloje yra numatyta galimybė laisvai pasirinkti užkandžius, užkandžiai turi būti tiekiami pagal maisto produktų asortimento sąrašus.. Užkandžių asortimento sąraše turi būti nurodytas maisto produkto ar patiekalo pavadinimas, gamintojas bei etiketėje ar receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose nurodytos sudedamosios dalys.

17. Pietų, papildomo socialiai remtinų mokinių maitinimo valgiaraščiai ir užkandžių asortimento sąrašai turi būti patvirtinti mokyklos vadovo.


18. Valgiaraščiai turi atitikti šiame Tvarkos apraše išdėstytus valgiaraščių sudarymo reikalavimus ir privalo būti derinami su Panevėžio visuomenės sveikatos centru.

19. Panevėžio miesto visuomenės sveikatos priežiūros specialistas prižiūri, kad mokinių maitinimas būtų organizuojamas pagal mokyklos steigėjo ar jo įgalioto asmens patvirtintus valgiaraščius ir užkandžių asortimento sąrašus. Mokinių maitinimo organizavimo tvarką prižiūrintis specialistas kartą per savaitę pildo „Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties“ žurnalą. Nustatęs neatitikimų, mokinių maitinimo organizavimo tvarką prižiūrintis specialistas privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti maitinimo paslaugos teikėją ir pranešimo kopiją pateikti mokyklos vadovui. Maitinimo paslaugos teikėjas atsakingas, kad nustatyti mokinių maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti tą pačią dieną

19. Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos atlieka valgiaraščių įvertinimą per dešimt darbo dienų. Vertinimo rezultatai surašomi „Valgiaraščių vertinimo pažymoje“ 2 egzemplioriais (Tvarkos aprašo 1 priedas). Suderinti valgiaraščiai turi būti pažymėti teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos žyma.

20. Jei per nustatytą laiką po pranešimo raštu mokinių maitinimo organizavimo trūkumai nepašalinami, apie tai praneša Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai .

21. Valgykloje, matomoje vietoje, turi būti skelbiama:

21.1. Einamosios savaitės valgiaraščiai;

21.2. Sveikos mitybos piramidė ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;

21.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris.

Už šios informacijos skelbimą atsakingas mokyklos vadovas.

V. MOKINIŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

22. Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams .

23. Valgiaraščiai sudaromi 20 dienų laikotarpiui. Valgiaraščiuose prie kiekvieno patiekalo turi būti nurodyta energinė vertė (kcal) ir kiekis (g). Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti nurodyti naudojami maisto produktai, jų bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.).

24. Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į mokykloje besimokančių mokinių amžių. Skiriamos dvi amžiaus grupės (6–10 metų ir 11 bei vyresnio amžiaus mokiniai). Nesant galimybės sudaryti valgiaraščių abiem amžiaus grupėms, sudaromas vienas valgiaraštis pagal 11 ir vyresnio amžiaus mokinių maistinių medžiagų fiziologinius poreikius, išskyrus pradinio lavinimo mokyklas.

25. Pietų patiekalą turi sudaryti: karštas pietų patiekalas iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir daug angliavandenių turinčių produktų (bulvės, makaronai, kruopos ir pan.), daržovės / vaisiai arba jų salotos, duona (rekomenduojama ruginė) ir gėrimas (rekomenduojama sultys).

26. Pietų metu turi būti patiekiami pasirinkti 1–3 karšti tos pačios maisto produktų kategorijos karšti pietų patiekalai (mėsos, paukštienos, žuvies, daržovių ar miltų / bulvių / varškės). Prie karštų patiekalų gali būti siūlomi keli garnyrai (ryžiai, bulvės ir pan.), kuriuos mokiniai galėtų pasirinkti laisvai.

27. Vienas iš karštų pietų patiekalų turi būti tausojantis virškinimo sistemą – pagamintas verdant vandenyje ar garuose arba troškintas.

28. Tas pats karštas pietų patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per dvi savaites.

29. Sudarant valgiaraščius, rekomenduojama atsižvelgti į tai, kad mokyklinio amžiaus vaikų pusryčiai turėtų sudaryti 25 proc. paros energijos, pietūs 30–40 proc., priešpiečiai arba pavakariai – 15 proc. (jei


jie yra numatyti valgiaraščiuose). Pietų patiekalo (Tvarkos aprašo 31 punktas) kaloringumas turi būti 600–850 kcal.

30. Valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos.

31. Mokiniams maitinti negali būti tiekiamos šios maisto produktų grupės: bulvių traškučiai, kiti riebaluose virti gaminiai, saldainiai, šokoladas ir jo gaminiai, konditerijos ir kiti gaminiai su šokoladu ar kremu, maisto produktai su maisto priedais (šio Tvarkos aprašo 3 priedas), gazuoti gėrimai, energiniai gėrimai, gėrimai ir maisto produktai, pagaminti (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto, sultinių koncentratai, rūkyta žuvis, konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (išskyrus vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai, maistas, pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) arba maistas, į kurio sudėtį įeina GMO .

32. Mokiniams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, bulvės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai, sultys (ypač šviežios); grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno produktai; liesa mėsa ir jos produktai; žuvis ir jos produktai; augalinis aliejus; kiaušiniai; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo (negazuoti). Maisto produktus rekomenduojama tiekti iš ekologinės gamybos ūkių ar išskirtinės kokybės produktų gamintojų .

33. Išlaidos gamybos sąnaudoms padengti negali viršyti 50 proc. patiekalo savikainos (su PVM). Konkretų dydį patiekalų gamybos išlaidoms padengti nustato mokyklos vadovas savo įsakymu arba maitinimo organizatorius.

34. Teikiant maitinimo paslaugas socialiai remtiniems mokiniams, patiekalų gamybos išlaidoms skiriama 30 proc. maisto produktams įsigyti skirtų lėšų.

VI. KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

35. Mokykloje maitinimas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarybos patvirtintą Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų sistemą. Mokykloje už šią savikontrolės sistemą atsakingą asmenį paskiria mokyklos vadovas savo įsakymu.

36. Mokyklos maitinimo paslaugų ir organizavimo kontrolę pagal veiklos planą arba esant būtinumui vykdo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Visuomenės sveikatos centras, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

37. Mokyklos vadovas ir jo įgaliotas asmuo kontroliuoja, ar sutartyse numatytos maisto produktu kainos atitinka kainas, nurodytas mokėjimo dokumentuose.

VII . MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

38. Mokyklos, organizuojančios nemokamą maitinimą, vadovas:

38.1. Tvirtina mokinių nemokamo maitinimo įstaigoje tvarkos aprašą;

38.2 Tvirtina su Visuomenės sveikatos centru suderintą maitinimo valgiaraštį ir užtikrina, kad juo būtų vadovaujamasi;

38.3. Skiria asmenį, atsakingą už nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje;

38.4. Organizuoja informacijos apie nemokamo maitinimo skyrimo sąlygas teikimą mokinių tėvams, globėjams (rūpintojams);


38.5.Patvirtina mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą

39. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas:

39.1. Toje mokykloje, kurioje mokinys mokosi, neatsižvelgiant į jo gyvenamąją vietą;

39.2. Vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei šioms stovykloms organizuoti neteikiamas finansavimas pagal Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. ISAK-805 (Žin., 2007, Nr. 49-1910).

40. Mokiniui pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmosios mokymosi joje dienos.

41. Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalas mokiniui pakeitus mokyklą koreguojamas tokia tvarka:

41.1. Jei nemokamas maitinimas buvo teikiamas vadovaujantis sprendimu dėl socialinės paramos skyrimo, ankstesnė mokykla pateikia naujajai mokyklai ir nemokamą maitinimą skyrusios savivaldybės administracijai pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. Pažymoje turi būti nurodytas sprendimas, kuriuo vadovaujantis buvo teikiamas maitinimas, ir data, iki kada ir koks maitinimas buvo teikiamas. Naujoji mokykla pateikia Socialinės paramos skyriui pažymą, kurioje turi būti nurodyta, kada ir iš kokios mokyklos atvyko mokinys. Pažymos Socialinės paramos skyriui turi būti pateiktos per 10 darbo dienų nuo mokyklos pakeitimo dienos.

41.2. Jei nemokami pietūs buvo teikiami vadovaujantis mokyklos pateiktu sąrašu, ankstesnė mokykla pateikia naujajai mokyklai ir Socialinės paramos skyriui pažymą apie tai, iki kada mokinys gavo nemokamus pietus. Naujoji mokykla pateikia Socialinės paramos skyriui pažymą, kurioje turi būti nurodyta, kada ir iš kokios mokyklos atvyko mokinys. Pažymos Socialinės paramos skyriui turi būti pateiktos per 10 darbo dienų nuo mokyklos pakeitimo dienos.

41.3. Vietoj nemokamo maitinimo negali būti skiriami pinigai arba teikiamas sausas maisto davinys.

41.4. Nemokami pietūs organizuojami mokykloje mokslo metų dienomis. Poilsio, švenčių, atostogų dienomis per mokslo metus nemokami pusryčiai ir pietūs neorganizuojami, mokinio ligos atveju neteikiami.

41.5. Mokiniui, kuris mokosi namuose ir turi teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokami pietūs ir (arba) pusryčiai, esant tėvų , globėjų (rūpintojų) prašymui ir vadovaujantis įstaigos vadovo įsakymu, gali būti atiduodami į namus.

VIII. TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

42. Mokyklos direktorius:

42.1. atsako už mokinių nemokamą maitinimą mokykloje;

42.2. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Mokyklos socialinė pedagogė:

43.1. Teikia Socialinės paramos skyriui informaciją apie mokinius, išvykusius mokytis į kitas įstaigas;

43.2. Parengia mokinių, kurie maitinasi nemokamai, lankomumo apskaitos žiniaraštį, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-283 patvirtintas formas ir iki kito mėnesio 5 dienos pateikia Socialinės paramos skyriui. Mokinių nemokamo matinimo registracijos žurnalas pildomas Socialinės paramos informacinės sistemos posistemės – Socialinė parama mokiniams pagalba – ir pateikiamas Socialinės paramos skyriui rašytine forma.

43.3. Išdalija mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, nemokamo maitinimo talonus. Mokiniai, atsiimdami nemokamą maitinimą, pateikia valgyklos darbuotojoms taloną. Valgyklos


darbuotojos padaro atžymą nemokamo maitinimo talone. Mėnesio gale nemokamo maitinimo talonus mokiniai grąžina soc. pedagogei. Remdamasi atžymomis nemokamo maitinimo talonuose, socialinė pedagogė tikslina įrašus lankomumo apskaitos žiniaraštyje.

43.4. Kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną pateikia valgyklos darbuotojoms nemokamai maitinamų mokinių sąrašą, kuriame kiekvieną dieną daromos atžymos, jog mokinys atsiėmė nemokamą maitinimą. Vadovaujantis šiomis atžymomis pildomas lankomumo apskaitos žiniaraštis.

44. Mokyklos vyr. buhalteris parengia mėnesines, ketvirtines ar metines biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas (1 priedas), išlaidų sąmatą (3 priedas), užpildo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 įsakymu Nr. 1K-413 patvirtintą formą Nr. 2.

45. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas remiantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo. Nemokamas maitinimas mokiniams mokykloje pradedamas teikti sekančią dieną po sprendimo gavimo.

46.Socialinės paramos skyrius:

46.1. perveda įstaigoms lėšas maisto produktams įsigyti (įskaitant prekių pridėtinės vertės

mokestį) pagal sutartį tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir įstaigos

vadovo;

46.2. Atsako už sprendimų dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ar nutraukimo pateikimą laiku nemokamą maitinimą organizuojančiai įstaigai;

46.3. Atsako už lėšų pervedimą ir duomenų teikimą laiku.

47. Socialinei paramai skiriamos valstybės biudžeto tikslinės lėšos, kurios naudojamos tik maisto produktams įsigyti (įskaitant prekių pridėtinės vertės mokestį). Nemokamam maitinimui administruoti (darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, išlaidoms už komunalines ir kitas paslaugas) naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

 

Atnaujinta (Penktadienis, 26 Spalis 2012 07:37)

 
Paieška
Laikrodis
Įstaigos rekvizitai

Panevėžio ''Saulėtekio" progimnazija

Statybininkų g.24

LT – 37351 Panevėžys

Tel/fax. 8-45 517885

El.paštas:

rastine@sauletekio

.panevezys.lm.lt

www.saulėtekio.org